หน้าหลัก

อำนาจ หน้าที่

การถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก  กำหนดให้กรมการขนส่งทางบกถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีภารกิจการถ่ายโอน ดังนี้

ภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   1สถานีขนส่งผู้โดยสารที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ
2.การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารมีจำนวน 15  ภารกิจ  ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานพร้อมวิธีดำเนินการ
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ดังนี้

(2.1)  การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
(2.2)  การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
(2.3)  การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
(2.4)  จัดระบบการจราจรภายในสถานี
(2.5)  การรักษาความสะอาดภายในสถานี
(2.6)  การรักษาความปลอดภัย
(2.7)  การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
(2.8)  การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
(2.9)  การจัดให้มีบริการห้องสุขา
(2.10)  การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
(2.11)  การจัดให้มีบริการฝากของ
(2.12)  การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
(2.13)  การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
(2.14)  การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
(2.15)  การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

ภารกิจในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดให้มีและจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารภายใน ประเทศ  และระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

  1. การกำหนดนโยบายในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  2. การกำหนดมาตรฐานงานด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  4. กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนผู้ดำเนินกิจการ สถานีขนส่ง
  5. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
  6. การตรวจสอบรถโดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง
  7. การตรวจสอบผู้ประจำรถ
  8. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
  9. การจัดทำรายงานสถิติ

ภารกิจในลำดับที่ (1 – 4)  เ็ป็นภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนกลาง

ภารกิจในลำดับที่ (5 -10) เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนภูมิภาค(สำนักงานขนส่งจังหวัด) ซึ่งนายสถานีขนส่งจะเป็นผู้กำกับดูแลดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจ 15 ภารกิจให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง