หน้าหลัก

Wednesday, March 13th, 2019

 

ทต.รัษฎา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2562 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และจุดเครื่องทองน้อยที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมกล่าวสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวาระวันครบรอบปีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรสตรีเมืองถลาง 13 มีนาคม ด้วยสํานึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐ เพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เสีย สละชีวิตและเลือดเนื้อ ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไว้โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎามีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัษฎา ได้เข้าร่วมวางพวงมาลาสักการะท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัษฎา


สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดภูเก็ต (กกต.ภูเก็ต) สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดภูเก็ต (กกต.ภูเก็ต) จัดขึ้น เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 250 คนทั้งนี้ภายในงานได้มีการอ่านคำปฎิญาณตนประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต, การให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศและระเบียบจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง จัดขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง และการหาเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมาย ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต