หน้าหลัก

Monday, March 18th, 2019

 

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562

  วันนี้ (18 มี.ค.62) เวลา 09.00น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดวันท้องถิ่นไทยขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันท้องถิ่นไทย” ที่ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อปี พ.ศ.2448 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันนี้ (18 มี.ค. 62) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน เข้าร่วม น.ส.สมใจ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งผลจากการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมั่นคงจวบจนปัจจุบัน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมั่นคงและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสมานฉันท์ของประชาชนเป็นสำคัญ เทศบาลนครภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยการเก็บขยะ ลอกตะกอนดินและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองบางใหญ่และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีขณะที่นายภัคพงศ์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทางภาคส่วนต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การลอกตะกอนดินทราย การเก็บขยะในคลองบางใหญ่และทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราโชบาย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบปกครองตนเองให้มีความมั่นคงมาจนถึงตราบทุกวันนี้ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


ทต.รัษฎา ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีฯ พิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็น “ วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา มีนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้วางพวงมาลา พร้อมด้วยนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในครั้งนี้ ขอบคุณ ภาพและข่าว จากงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา