หน้าหลัก

Thursday, March 21st, 2019

 

คนภูเก็ตร่วมรณรงค์เลือกตั้งสส.อาทิตย์นี้ตั้งเป้ามาไม่น้อยกว่า80%

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการ ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งส.ส.กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2วันนี้ (21 มีนาคม 2562) เวลา 17.30 น.ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์ โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งส.ส. โดยมีนาย ณัฐวรรธน์ วงค์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ, ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีความสําคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่แทนตนในการบริหารปกครองบ้านเมือง อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะทำหน้าที่คัดสรรคนดีให้คนดีได้ไปทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกภาคส่วนเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ด้านนายณัฐวรรธน์ วงค์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฏีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นับได้ว่ามีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนให้กับผู้แทนไปทำหน้าที่นิติบัญญัติบริหารและการปกครองบ้านเมืองแทนตนเองและที่สำคัญไปกว่านั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบ สามารถกาเครื่องหมายกากบาทเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงหมายเลขเดียวแต่ได้ผลถึง 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประการที่ 2 ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ประการที่ 3อ่านรายเอียด