หน้าหลัก

Tuesday, April 2nd, 2019

 

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดตัว“โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง “

สำนักงานขนส่งฯ เปิดตัว “โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต” นำรถโพถ้องรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น ติดตั้ง GPS เชื่อมต่อกับแอพฯ Bus Beam อำนวยความสะดวกผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง(รถโพถ้อง) ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้อย่างสะดวกไม่เสียเวลาในการรอคอย นำร่อง 20 คัน ในเส้นทาง ภูเก็ต-ท่าฉัตรไชยวันที่2 เมษายน 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต และปล่อยขบวนรถโพถ้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้ให้การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ เอกชน นักวิจัยที่ปรึกษาโครงการของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และกลุ่มผู้ประกอบการรถโพถ้อง เข้าร่วมในพิธี นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะเดินทางด้วยรถเป็นหลัก ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะทั้งแบบประจำทางและไม่ประจำทาง และรถโพถ้องนับเป็นรถที่มีความสำคัญกับระบบการคมนาคมขนส่งและอยู่คู่กับการเดินทางของคนในจังหวัดภูเก็ตมานาน ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2510 และได้ถูกพัฒนามาเป็นรถโดยสารประจำทางจนกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต โดยรถโพถ้องที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น มีหลากหลายเส้นทางทั้งที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่ระหว่างจังหวัดกับอำเภอ หรือระหว่างอำเภอกับอำเภอภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเส้นทางที่สำคัญและมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก เช่น เส้นทางภูเก็ต-ท่าฉัตรไชย,ภูเก็ต – กมลา, ภูเก็ต-กะรน-หาดกะตะน้อย และเส้นทางภูเก็ต-อ่าวฉลองสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงได้นำแนวคิด Smart Bus Smart Passengers ซึ่งได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถบัสโดยสารประจำทางมาขยายผลและต่อยอดใน “โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต” เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง(รถโพถ้อง) ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ และเพื่ออนุรักษ์รถโพถ้อง ตลอดจนยังช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอันจะทำให้มีงบประมาณที่จะมาปรับปรุงตัวรถและการให้บริการให้ดีอยู่ตลอดเวลาด้วย การดำเนินงานตามโครงการนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้นำแนวทางของนโยบายการทำงานแบบ “ประชารัฐ” มาใช้ในการขับเคลื่อนโดยการขอความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ จนเกิดผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ในการดำเนินโครงการทั้งในส่วนอุปกรณ์ GPS และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่นำมาใช้ ส่วนด้านเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือและบูรณาการกับบริษัท แท็กซี่-บีมอ่านรายเอียด


ทต.รัษฎา ร่วมกับเครือข่ายลงนามการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชม

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กิจกรรมในครั้งนี้มีนายภูดิท รักษาราษฎร์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา