หน้าหลัก

Thursday, April 4th, 2019

 

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระว่างวันที่ 11-17 เม.ย 2562 เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัตเหตุซ้ำซากและท่าเทียบเรือ วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ตามคำสั่ง ที่1052 / 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยการ บูรณาการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล และประเมินผลในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล โดยในที่ประชุมประธานได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตาม มาตรการหลัก 7 มาตรการ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องได้แก่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ขับรถย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แซงในที่คับขัน, เมาสุรา, ไม่สมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ถนนยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และให้ความสำคัญกับจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยทางน้ำอ่านรายเอียด