หน้าหลัก

Tuesday, April 16th, 2019

 

ด่วน..ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.ท้องถิ่นรวม 6 ฉบับแล้ว

เป็นไปตามคาด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ(กฎหมายจัดตั้ง)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖  ฉบับ  อันประกอบด้วย ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ๔.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๗)พ.ศ.๒๕๖๒ ๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒ ๖.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณา ร่างในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ ประเด็นหลักของกฎหมายเป็นไปตามร่างเดิม ที่ได้เคยเผยแพร่ ตามสื่อต่างๆมาแล้วทั้งสิ้น   สาระสำคัญ กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกาศใช้วันนี้ ทั้ง  ๖ ฉบับ ได้แก้ไขคุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่น เช่นของเทศบาล มาตรา ๔๘ เบญจ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้งและรวมถึงต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา และให้อยู่ในวาระในตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตัั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และถ้าอยู่ไม่ครบในวาระครบ ๔ ปีก็ให้นับเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันพ้นจากตำแน่งแล้วเท่านั้น คุณสมบัติดังกล่าวของรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานายกเทศมนตรี ก็ใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของนายกเทศมนตรี กฎหมายฉบับใหม่นี้ ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๕๐ เดิม ให้เทศบาล มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งให้มีการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มีอำนาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดการจราจร ฯลฯ ***อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดในการเลือกตั้ง ต้องดูเนื้อหาและรายละเอียดในกฎหมายเลือกตั้งหลักของท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัตืการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒อ่านรายเอียด