หน้าหลัก

Friday, April 19th, 2019

 

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ 19 เม.ย. 62  ที่อาคารโดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 โดยมี ร.ต.ธานี ช่วยชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายนันทศักดิ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.กิตติพงษ์ คล้ายแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาคู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายนันทศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อาทิ ยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสังคมที่แข็งแกร่ง เพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศนอกภูมิภาคได้ กอปรกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มโดยการจัดการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรีและระดับผู้นำประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของอาเซียนไปสู่เป้าหมาย ซึ่งในแต่ละปีประเทศสมาชิกอาเซียนจะผลัดกันทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปี 2562 เป็นวาระที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ โดยในการเตรียมการของไทยเพื่อดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนั้น รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ จึงกำหนดดำเนินการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยการจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจอ่านรายเอียด


จัดงาน OTOP To The Town ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP To The Town ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ส่งตรงสู่ห้างใหญ่กลางเมืองกรุง และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค 10 จุดทั่วประเทศ หวังสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมช่วยกระตุ้นสร้างรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนวันที่ 18 เม.ย. 62 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP To The Town ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม นายกิติพล กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทางคือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้งาน OTOP To The Town ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจัดไปแล้ว 8 จุด ได้แก่ ลานพาร์คพารากอน เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เซ็นทรัลพลาซาพระราม 9 เซ็นทรัลพลาซ่าพัทยาบีช เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเฟสติวล อิสต์วิลด์ และกำลังจัดใน 2 จุดคือ เซ็นทรัลพลาซาภูเก็ต วันที่ 18-22 เมษายน 2562 และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 19-23 เมษายน 2562โดยภายในงานมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นผู้ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยอ่านรายเอียด