หน้าหลัก

Monday, May 13th, 2019

 

แม่ทัพภาค 4 ลงติดตามการจัดระเบียบต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งมอบงาน ให้ กอ.รมน.รับผิดชอบต่อจาก คสช.หมดหน้าที่ พ.ค.นี้ เพื่อให้การจัดระเบียบด้านต่างๆ เกิดการต่อยอดและยั่งยืน วันนี้ (10 พ.ค.62) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสรุปผลการปฏิบัติและติดตามการทำงานโดยแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำหรับประเด็นหลักๆ ที่ได้มีการติดตามในที่ประชุม ประกอบด้วย ประเด็นการจัดระเบียบชายหาด ได้แบ่งชายหาดจัดระเบียบ เป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ หาดเทิดพระเกียรติ ได้แก่ หาดสุรินทร์ การดำเนินการขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 ของการจัดระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนชายหาดจัดระเบียบประเภทที่ 2 คือ หาดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเภทที่ 3 คือ หาดจัดระเบียบ ได้แก่ หาดกะตะ, หาดกะรน ,หาดในหาน, หาดป่าตอง, หาดบางเทา, หาดในยาง อยู่ในระยะที่ 4 ของการจัดระเบียบว่าด้วยการสถาปนาความยั่งยืน อย่างไรก็ตามการจัดระเบียบหาดทั้ง 3 ประเภทยังอยู่ในกรอบที่วางไว้ ทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่โซนนิ่ง 10 % ในการปักร่มชายหาด และไม่มีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ชายหาดสาธารณะแต่อย่างใดประเด็นต่อมา เป็นการติดตามการทำงานเรื่องการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในส่วนของผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ อปท. ดำเนินการจัดระเบียบทั้งในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ มาตรฐานการบริการ การแต่งกาย จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ฯลฯอ่านรายเอียด