หน้าหลัก

Wednesday, May 15th, 2019

 

ทต.รัษฎา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้พิการ มีความรู้และทักษะทราบแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา


ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง วันที่ 15 พ.ค. 62 ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานในตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระเถรานุเถระ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายสำราญ กล่าวว่า เทศบาลตำบลฉลอง ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่และมีแนวนโยบายในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้วางไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ฉลองน่าอยู่ คู่คุณธรรม โดยได้มีการจัดกิจกรรม ร่วมกับวัด หน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน โครงการธรรมะนำใจ เป็นต้นการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งนี้ ได้คัดเลือดบ้านนากก หมู่ที่ 5 และบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 โดยมีกิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสีขาว โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายยุวเกษตร โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ 5 บ้านนากกได้รับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่น รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ สำหรับหมู่ที่ 6 บ้านฉลอง ได้รับรางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลอง หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่นปี 2559ด้านนายธัญวัฒน์ ชาญพินิจอ่านรายเอียด


ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงาวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตตัวแทนเทศบาลนครภูเก็ตตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณถนนพังงาและถนนรัษฎาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและระบบเคเบิ้ลลงใต้ดิน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ในประเด็นความเดือดร้อน จากความล่าช้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ถนน ขรุขระ ไม่เรียบทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโดรงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ได้รับงบประมาณปี 2560 เป็นงบเพิ่มเติม ของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 166 ล้านบาท โดยมีบริษัท SCG 995 เป็นผู้รับจ้าง แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือการส่วนที่ 1 คืองานนำสายไฟฟ้าลงดิน เป็นการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานส่วนที่ 2 เป็นงานสื่อสาร โดยเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง เป็นการนำระบบการสื่อสารลงดิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์งานลาดยางผิวถนนและเก็บรายละเอียดทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับจ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้ ได้ว่าจ้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ นำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดแล้ว ยังคงเหลือ สายเคเบิ้ลทีวี ทั้งนี้ ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้บริษัทผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 และบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางท่อ เพื่อ นำสายสื่อสารสายเคเบิลทั้งหมดลงใต้ดิน โดยในส่วนของถนนพังงา ดำเนินการแล้วประมาณ 60 % และมีแผนจะดำเนินการในพื้นที่ถนนพังงาให้เสร็จภายในเดือน มิถุนายน จากนั้นจะดำเนินการต่อในพื้นที่ถนนรัษฎา คาดว่า การ ดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม 2562โดนในส่วนของถนนพังงา มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเท้าควบคู่กับระบบไฟฟ้าสำหรับปัญหาอุปสรรคที่มีการหยุดการดำเนินการ เนื่องจากต้องรอการส่งมอบ พื้นที่ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องดำเนินการจัดระบบสายไฟลงดินก่อน และทางผู้รับจ้าง มีแผนที่จะดำเนินการ ต่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีดำเนินการปรับผิวการจราจร ขณะนี้เริ่มมีการนำเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถนนพังงาและถนนรัษฎาให้เป็นไปตามสัญญาการรับจ้าง สำหรับถนนพังงามีความยาว 577 เมตร เส้นทางผ่านธนาคารออมสินไปยังแยกมนตรีอ่านรายเอียด


เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 216ราย.

วันที่ 15 พ.ค.62 ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจสอบผู้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องกักขัง จำนวน 216รายได้รับการปล่อยตัวในวันนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป เพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สำหรับยอดผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ของเรือนจำภูเก็ตในครั้งนี้ มีนักโทษเด็ดขาด จำนวน 189 คน เป็นชาย 156 คน เป็นหญิง 33 คน และผู้ต้องกักขัง จำนวน 27 คน เป็นชาย 21 คน เป็นหญิง 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 216รายได้รับการปล่อยตัว โดยที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น ให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เป็นต้น ด้านนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการปล่อยตัวผู้ต้องกักขังถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าปีนี้มีการพระราชทานอภัยโทษมากเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่ง พิจารณาตามเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจาไปแล้วจะเป็นกรอบในการพิจารณา ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ คนที่ถูกจองจับตามระเบียบและกรอบที่กำหนดทุกคนเพียงแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเท่านั้นเอง บางท่านอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยตัวมา เพราะว่าคนที่ปล่อยตัวโทษจะอยู่ไม่เกิน 1-2 ปี หลังจากนั้น 2 ปีขึ้นไปก็จะดูว่าทำความดีแค่ไหน แต่ทุกคนได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลั่นกันตามสัดส่วนที่ตัวเองได้ถูกจองจำไป.ขอบคุณอ่านรายเอียด