หน้าหลัก

Saturday, May 18th, 2019

 

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ‘วันวิสาขบูชา’

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต พร้อมใจเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ‘วันวิสาขบูชา’ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว   วันนี้ (18 พ.ค. 62) ที่ อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา เพื่อนำแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7 ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราวคือ เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปีต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวฬาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้นอ่านรายเอียด


ทต.รัษฎา จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ (ซอยโรงโฟม) หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมป่าชายเลนในพื้นที่เดิมที่มีการปลูก ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีพันธุ์กล้าไม้ที่ใช้ในกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา


ทต.รัษฎา จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายของเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้ก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ นับเป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่ได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญปั้น ปฏิมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้นดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ขึ้น นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีเชิดชูคุณงามความดี ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองภูเก็ต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลตำบลรัษฎา และเพื่อให้ทุกส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา และการวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแอโรบิค กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนต่าง ๆ ประชาชนชาวตำบลรัษฎา ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีวางพวงมาลา ขอบคุณ ภาพและข่าวอ่านรายเอียด