หน้าหลัก

Tuesday, May 21st, 2019

 

ตำรวจภูธรภาค 8 กวาดล้างอาชญากรรมยึดยาเสพติดและอาวุธปืนจำนวนมาก

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องไม้ขาว ชั้น 1 อาคารตำรวจภูธรภาค 8 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พลตำรวจโทพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในการแถลงผลปฎิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี 2562 “ตาปี 31/2561” ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2562 และระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2562 โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าร่วมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 “พิทักษ์ภัยให้กับประชาชน 2562” เพื่อให้หน่วยนำไปดำเนินการออกแผนรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยพลตำรวจโทพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 “ตาปี 31 / 2561” ขึ้นรองรับและกำหนดแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อบูรณาการและเสริมสร้าง การดำเนินการตามแผนให้สอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจในสังกัดถือปฏิบัติในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) มาใช้ร่วมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติตลอดจนการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและติดตามจับกุมสิ่งของผิดกฎหมาย อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติดและบุคคลตามหมายจับในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 ได้สั่งการให้หน่วยดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เดือนละ 2 ห้วงเวลา โดยกำหนดเป้าหมาย ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด สถานบริการและแหล่งอบายมุขทุกประเภท ตามสถานภาพอาชญากรรมของพื้นที่ ดังนี้ 1. สถานีตำรวจระดับผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี (กลุ่มที่ 1) กำหนด 20 เป้าหมายต่อครั้ง 2.สถานีตำรวจระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี (กลุ่มที่ 2) กำหนดอ่านรายเอียด


พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อป

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือOTOPควบคู่ไปกับการตลาด รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด โดยภาคีเครือข่ายองค์ความรู้อันประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด เพื่อผลึกกำลังในการพัฒนาความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องงการของตลาด ซึ่งทางภาครัฐพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่และแหล่งเงินทุน ตลอดจนถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและด้านการตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   นายกิติพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ทางงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯOTOPที่ลงทะเบียนไว้ในปีพ.ศ.2557-2561ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาซึ่งต้องไม่ซ้ำกับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561และไม่ซ้ำกับกับโครงการอื่นๆในปี พ.ศ.2562เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมาเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องในการพัฒนาโดยมีการตั้งเป้าในการพัฒนาจำนวน80ผลิตภัณฑ์โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองจำนวน40ผลิตภัณฑ์ อำเภอถลางจำนวน25ผลิตภัณฑ์ และอำเภอกะทู้จำนวน15 ผลิตภัณฑ์ โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง3อำเภอมาประชาสัมพันธ์จำนวน8ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการนำร่องให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามโครงการที่ตั้งไว้โดยการนำผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองจำนวน4ผลิตภัณฑ์ อำเภอถลางจำนวน2ผลิตภัณฑ์และอำเภอกะทู้จำนวน2ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจะได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอำเภอต่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ขอบคุณ : ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต