หน้าหลัก

Wednesday, May 22nd, 2019

 

พสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมรับชมมหรสพสมโภชงานมหามงคลฯ

พสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตวันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 18.15 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมในกิจกรรม มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทาง สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อร่วมเปิดงาน มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเป็นตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความว่า  “ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะข้าราชการ คณะกรรมการจัดงานมหรสพสมโภช และประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยแท้ อีกทั้งพระปฐมบรมราชโองการ  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป “ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นเครื่องยืนยันพระราชปณิธานอันแน่วแน่แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐ อานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลจักรวาล ตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ พระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จํานงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ผล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐติกาลเทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ “ จากนั้นประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่ร่วมในพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอ่านรายเอียด