หน้าหลัก

Wednesday, June 5th, 2019

 

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)วันนี้ (5 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมนายภูดิท กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรัษฏา โดยการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนได้มีการเสนอสิ่งที่ต้องกรให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งหลักจากรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ทางเทศบาลจะได้มีการนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนเพื่อบรรจุลงในแผนของทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สำหรับความต้องการของชุมชนเช่น หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็น ขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เป็นต้น หมู่ที่ 2 ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ปัญหาคูระบายน้ำอุตัน เป็นต้น หมู่ที่ 3 ต้องการในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุในชุมชน ปัญหาสุนัขจรจัดและการจอดรถกีดขวางทางจราจร หมู่ที่ 4 เรื่อง สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ การขุดลอกคูคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เรื่องไม่มีสถานที่ออกกำลังกายและปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ปัญหาการจอดรถบนทางสาธารณะ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และหมู่ที่ 7 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนและไฟฟ้าสาธารณะนายภูดิท กล่าวต่อไปว่า ทางเทศบาลจะได้มีการนำปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ไปจัดทำแผนของเทศบาลเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ต่อไป …ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562เวลา 13.30 น.วันนี้( 5 มิถุนายน 2562) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/ 2562 โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 620/2562 นั้น และวันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจะหารือแนวทางและมอบหมายภาระกิจการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดบันทึกเรื่องราวร้อยเรียงภาพและเอกสารประวัติศาสตร์ ในพิธีสำคัญที่มีคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เนื้อภายในของหนังสือที่ระลึกฯ ประกอบด้วย บทนำ , พระราชประวัติ ความเป็นมาของการจัดทำน้ำอภิเษก, แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต ขั้นตอนและพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต ,การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ภาพความประทับใจในกิจกรรมมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ รับผิดชอบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำเนื้อหา การคัดเลือกภาพ การจัดวางรูปแบบหนังสือให้มีความสวยงามและสื่อความหมาย และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ในการสืบสานสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อันเก่าแก่และทรงคุณค่า และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์…… ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต


อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

วันที่ 5 มิ.ย. 62  ที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติกําหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กําหนดประเด็นหลัก (Theme) ในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มีคําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “ BEAT AIR POLLUTION ; We Can’t Stop Breathing But We Can Do Something About The Quality Of Our Air ” (หยุดหมอกควันและ อากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)สําหรับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน และเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต กําหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2562 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังอ่านรายเอียด