หน้าหลัก

Friday, June 7th, 2019

 

ปปช.จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน” วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2562) ที่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเรื่อง “มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน” โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้อภิปราย ในหัวข้อ “กฎหมาย ป.ป.ช. และแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการให้สินบน : รู้ไว้ก่อนสาย” ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นายอัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนและการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. และ นางสาวพัสสา วโรตมะวิชญ พนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมอภิปราย นอกจากนี้ มีการนำเสนออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และการนำเสนอเครื่องมือ E-learning เรื่องการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน โดย Mr. Francesco Checchi ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการต่อต้านการทุจริต สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สำหรับการจัดโครงการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เรื่อง “มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน” นี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิติบุคคล โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และแนวปฏิบัติให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความตื่นตัวให้ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ในการจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบน สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. และมาตรฐานสากล ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต