หน้าหลัก

เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำในทะเลอันดามัน

เกาะปันหยี  เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ ๑ไร่ มีบ้านเรือน ๒๐๐ หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ขายของที่ระลึกและขายอาหาร

บ้านกลางน้ำ

เป็นหมู่บ้านเกาะปันหยีที่ปลูกสร้างอยู่กลางทะเลโดยไม่มีพื้นดินเลย เป็นชุมชนมุสลิมตั้งอยู่กลางทะเลมานานกว่า 200 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะมาเยี่ยมชมตลอดปี