หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จังหวัดภูเก็ต เชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอ่านรายเอียด

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง”

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง” ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก หลายประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งนี้ ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น ประเทศไทย ทางภาครัฐก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหลายวิธีการด้วยกัน ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง อาทิ การออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 8 มาตรการ, การรณรงค์งดทำนาปรัง, การรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ฯลฯ การประหยัดน้ำ สามารถทำได้หลากหลายวิธี นอกจากการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วการประหยัดน้ำภายในครัวเรือนก็สามารถทำได้ เช่น 1. การเปิดน้ำอุ่นขณะอาบน้ำ ซึ่งปกติเวลาเราอาบน้ำอุ่น เราจะเปิดน้ำทิ้งรอให้น้ำอุ่นประมาณ 2 – 3 นาทีอ่านรายเอียด

ด่วน..ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.ท้องถิ่นรวม 6 ฉบับแล้ว

เป็นไปตามคาด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ(กฎหมายจัดตั้ง)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖  ฉบับ  อันประกอบด้วย ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ๔.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๗)พ.ศ.๒๕๖๒ ๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒ ๖.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติอ่านรายเอียด