หน้าหลัก

ข่าวท้องถิ่นบ้านเรา

พิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับโรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” กำหนดจัดพิธีปิดค่ายพุทธบุตร – ธรรมะธิดา สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อร่วมทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทสิทธิหน้าที่ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองได้ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอ่านรายเอียด

ทต.ศรีสุนทร ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาตำบลศรีสนุทรได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลศรีสุนทรและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ดินได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ ขุมน้ำประปาบางมะรวน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตขอบคุณ ภาพและข่าวอ่านรายเอียด

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)วันนี้ (5 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมนายภูดิท กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรัษฏา โดยการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนได้มีการเสนอสิ่งที่ต้องกรให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งหลักจากรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ทางเทศบาลจะได้มีการนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนเพื่อบรรจุลงในแผนของทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สำหรับความต้องการของชุมชนเช่น หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นอ่านรายเอียด

อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

วันที่ 5 มิ.ย. 62  ที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติกําหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อมอ่านรายเอียด

ป่าตอง ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เพื่อพัฒนาป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนวันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนโอกาสนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามกว่า 350 คน กิจกรรมมีการบรรยายแนะนําความหมายและความสําคัญกฏบัตรไมซ์เมืองป่าตอง, การปาฐกถาพิเศษอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ (ซอยโรงโฟม) หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมป่าชายเลนในพื้นที่เดิมที่มีการปลูก ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีพันธุ์กล้าไม้ที่ใช้ในกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

ทต.รัษฎา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้พิการ มีความรู้และทักษะทราบแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยอ่านรายเอียด

ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง วันที่ 15 พ.ค. 62 ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานในตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”อ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา แจ้งปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ตั้งแต่ วันนี้

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ (นาหลวง) เทศบาลตำบลรัษฎานำโดยนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 โดย พ.ท.นัฐภูมิ ฉัตรภูมิ ผบ.พัน.สห.41 ได้ร่วมปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งให้บริการน้ำกินน้ำใช้และแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายนอ่านรายเอียด