หน้าหลัก

ข่าวท้องถิ่นบ้านเรา

สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดทำโครงการ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ได้จัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆอาทิ ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด และตัดกิ่งไม้ ริเวณวัดพิทักษ์สมณกิจ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกำลังพล เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวชุมชนตำบลรัษฎา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลรัษฎา ฯลฯ

นิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ “รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการ จัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ “รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 แห่งการจัดกิิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่นอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกู้กู เทศบาลตำบลรัษฎา โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแยกแยะ วิเคราะห์ตนเอง ชุมชน และสถานการณ์เสี่ยง ทราบแนวทางการขอความช่วยเหลือ และแนวทางการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะกาย จิต อารมณ์ สังคมให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้มีโอกาสถูกทำร้ายได้ง่ายทั้งจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งจากบุคคลในครอบครัวเองอ่านรายเอียด

ทต.รัษฏา อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระดับผลการเรียนดีขึ้น พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผศ.ปวารณาอ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน เป้าหมายเป็นผู้ขับขี่ที่ดี

เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายภูดิท  รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการจราจร ประจำปี 2562 ที่ทางงานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดขึ้น ณ  ศูนย์การขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   โดยมีนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ วิทยากร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ   อ่านรายเอียด

ทต.เชิงทะเล เปิดโครงการแกนนำสุขภาพชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแกนนำสุขภาพชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสามารถ อัยสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณทัสสยุ เดชะโชติ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต และคุณเรไร จันทรนราย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์อ่านรายเอียด

ทน.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงาน “ตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐”

วันนี้ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “ตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐” โดยมี ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ชมรม Phuket Creative Gastronomy Club, ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต,อ่านรายเอียด