หน้าหลัก

การท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บ้านบางคณฑี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลราไวย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทั้งศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ผสมผสานจนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  เช่น วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มเรือหัวโทงรับจ้าง กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเดินป่า กิจกรรม ล่องเรือ ดำน้ำดูปะการัง เป็นต้น

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เป็นชุมชนเก่าแก่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำสวนและรับจ้าง มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ โดยจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน พายเรือคายัค ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง ปลูกป่าโกงกาง เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ป่าคลอก ชาวป่าคลอกเดิมมีอาชีพทำประมงชายฝั่งและทำสวนผลไม้ ภายหลังชาวบ้านบางส่วนเริ่มหันมาปลูกผักเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยเริ่มจากผักที่เกิดง่าย ๆ เช่น ผักบุ้งจีน  ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงขยายแปลงเพื่อปลูกเพิ่มและมาทำเกษตรเต็มตัว

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บ้านแขนน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งแต่สมัยท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เป็นชุมชนที่รักษารูปแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรรม ประวัติศาตร์ และศาสนา ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี พึ่งพาและผูกพันกันเหมือนเครือญาติ มีชีวิตเรียบง่าย กิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านกมลา ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยพุทธ-มุสลิม อาชีพทำการเกษตรไม้ผล เช่น ทุเรียน เป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงของตำบลกมลา นอกจากนี้ยังปลูก มังคุด ลองกอง รวมถึงส้มแขก โดยมีการจัดงานวันเกษตรกมลาขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรของชาวบ้านในชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านบางเทา-เชิงทะเล ตั้งอยู่ตำบลเชิงทะเล มีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ริมทะเล ประกอบอาชีพทำประมง และการเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านเดียวที่มีการทำนา นอกจากนี้มีการเพาะเห็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ มีโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูล  โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๗๘๙ ต่อ ๔

ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตั้งอยู่บริเวณสะพานสารสิน เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศตามวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด“เมืองหน้าด่าน ตำนานรักสารสิน ถิ่นมอเกล็น ดินแดนวัฒนธรรม ”

เมืองหน้าด่าน บ้านท่าฉัตรไชยเป็นเมืองหน้าด่านของภูเก็ต เป็นพื้นที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีสะพานไม้เดินชมป่าชายเลนแบบใกล้ชิด

ตำนานรักสารสิน ชุมชนตั้งอยู่บริเวณสะพานสารสิน เรียนรู้เรื่องราวตำนานสะพานรักสารสินและสามารถชื่นชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่ง

ถิ่นมอแกน ชมวิถีชีวิตบ้านหินลูกเดียว ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวเลพื้นเมืองหรือชาวมอแกน

ดินแดนวัฒนธรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด มาอาศัยรวมกันที่นี่ ทำให้มีความหลากหลายของผู้คนในชุมชน มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทำปลาเค็ม กลุ่มทำบาติก