หน้าหลัก

การเดินทางเข้าในเมือง

1.รถยนต์จ้างเหมาบริการ เป็นรถบริการสาธารณะที่จดทะเบียนกับเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 58 คัน
2.รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นรถบริการสาธารณะประเภท มอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนกับเทศบาลตำบลรัษฎา ไว้แล้ว จำนวน 97 คัน
3.รถโพถ้อง เป็นรถให้บริการรถสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่วิ่งรับส่งระหว่าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (ถนนเทพกระษัตรี) กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 (ถนนพังงา) ในตัวเมืองภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อท่านเดินทางมาถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่  2  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้รถบริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานท่ี่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ท่านสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้
1.ตัดสินใจเลือกรถโดยสาร ว่าจะเดินทางรถประเภทไหน เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
2.กดปุ่ม บนเครื่องกดเรียกรถรับจ้าง บนหน้าจอทัชสกรีน
3.ไปพบผู้ขับขีี่่จากบัตรคิวที่ออกมา
4.ให้เก็บบัตรคิวที่ออกมาจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ไว้ประจำติดตัวตัวเอง เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หากมีปัญหาในการใช้บริการ เช่น ทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ หรือกรณีทรัพยสินสูญหาย เพื่อติดต่อกับผู้ขับขี่.