หน้าหลัก

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เกษียณอายุ 2562

ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กระทรวงมหาดไทย  มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นราชการ(ครบเกษียณอายุ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ใครเป็นใคร ลองไล่เรียงดู นะครับ……

ตำแหน่งอื่น……ดูได้จากไฟล์PDF.(ตามลิงค์ด้านล่าง)นี้ ตามสะดวกครับ

Government-Ministry-of-Interior-retired-in-2019.pdf (230 downloads)

ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดมท.