หน้าหลัก

ด่วน..ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.ท้องถิ่นรวม 6 ฉบับแล้ว

เป็นไปตามคาด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๒ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ(กฎหมายจัดตั้ง)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖  ฉบับ  อันประกอบด้วย

๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
๓.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
๔.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๗)พ.ศ.๒๕๖๒
๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒
๖.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เสนอสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณา ร่างในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ ประเด็นหลักของกฎหมายเป็นไปตามร่างเดิม ที่ได้เคยเผยแพร่ ตามสื่อต่างๆมาแล้วทั้งสิ้น

 

สาระสำคัญ

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกาศใช้วันนี้ ทั้ง  ๖ ฉบับ ได้แก้ไขคุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่น เช่นของเทศบาล มาตรา ๔๘ เบญจ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้งและรวมถึงต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา และให้อยู่ในวาระในตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตัั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ และถ้าอยู่ไม่ครบในวาระครบ ๔ ปีก็ให้นับเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันพ้นจากตำแน่งแล้วเท่านั้น

คุณสมบัติดังกล่าวของรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานายกเทศมนตรี ก็ใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของนายกเทศมนตรี

กฎหมายฉบับใหม่นี้ ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ในมาตรา ๕๐ เดิม ให้เทศบาล มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งให้มีการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มีอำนาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดการจราจร ฯลฯ

***อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดในการเลือกตั้ง ต้องดูเนื้อหาและรายละเอียดในกฎหมายเลือกตั้งหลักของท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัตืการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นหลัก***

=เทศบาล Municipality_LAW_14_2562.pdf (756 downloads)
=อบต. SAO_LAW_7_2562-1.pdf (726 downloads)
=อบจ. PAO_LAW_5_2562.pdf (377 downloads)
=กทม. Bangkok-_LAW_6_2562.pdf (249 downloads)
=เมืองพัทยา pattaya_LAW_14_2562.pdf (293 downloads)
=พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น election_LAW_5_2562.pdf (517 downloads)