หน้าหลัก

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา องค์กร สมาคม ภาคเอกชน คณะบุคลลหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต (สำหรับพื้นที่ตอนล่าง) และในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อ. ถลาง จ. ภูเก็ต (สำหรับพื้นที่ตอนบน)