หน้าหลัก

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง”

“ประหยัดน้ำ รับมือภัยแล้ง”

ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก หลายประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งนี้ ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น ประเทศไทย ทางภาครัฐก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหลายวิธีการด้วยกัน ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง อาทิ การออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 8 มาตรการ, การรณรงค์งดทำนาปรัง, การรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ฯลฯ

การประหยัดน้ำ สามารถทำได้หลากหลายวิธี นอกจากการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วการประหยัดน้ำภายในครัวเรือนก็สามารถทำได้ เช่น

1. การเปิดน้ำอุ่นขณะอาบน้ำ ซึ่งปกติเวลาเราอาบน้ำอุ่น เราจะเปิดน้ำทิ้งรอให้น้ำอุ่นประมาณ 2 – 3 นาที ซึ่งเป็นการทิ้งน้ำไปอย่างสูญเปล่า หากเราเปลี่ยนวิธีการรอน้ำอุ่นจากการเปิดน้ำทิ้งเป็นการเปิดใส่ถังหรือกะละมังแทนเพื่อนำไปซักผ้า ถูพื้น หรือรดน้ำต้นไม้ จะเป็นการใช้น้ำทุกหยดได้อย่างรู้คุณค่า

2. การใช้น้ำบ้วนปากขณะแปรงฟัน เราสามารถใช้แก้วน้ำในขณะแปรงฟันได้ เพราะจะทำให้เราใช้น้ำเพียงครึ่งลิตรเท่านั้น ถ้าเราเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน จะทำให้เสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ประมาณ 9 ลิตร/1 นาที หรือ 45 ลิตรตลอดการแปรงฟัน วันหนึ่งแปรงฟัน 2 ครั้ง เท่ากับเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์วันละ 90 ลิตร หรือ 2,700 ลิตรต่อเดือน เทียบเท่ากับน้ำขวด 1.5 ลิตร 1,800 ขวด

3. เช็ดคราบสกปรกให้หมดก่อนล้างจาน เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำแล้วยังช่วยให้ล้างจานง่ายและสะอาดขึ้นด้วย นอกจากนี้ควรล้างจานพร้อมกันในอ่างหรือภาชนะรอง ซึ่งสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานจากก๊อกน้ำโดยตรงถึง 9 ลิตร/นาที

4. การใช้ชักโครกแบบแยกที่กดน้ำสำหรับถ่ายหนักและถ่ายเบา ซึ่งถือเป็นชักโครกแบบประหยัดน้ำ หรือสามารถใส่ขวดน้ำ, ถุงพลาสติก, ก้อนอิฐ ลงไปในแทงก์น้ำด้านหลังชักโครกเป็นการช่วยประหยัดน้ำในการกดชักโครกแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีวิธีประหยัดน้ำในครัวเรือนอีกหลายวิธี ที่สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าทั้งแก่ตัวเราเองและคนรอบข้าง