หน้าหลัก

เทศบาลตำบลรัษฎา เจรจากับห้างบิ๊กซี เพื่อขออนุเคราะห์พื้นที่จัดทำงานทะเบียนราษฎร

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการอำเภอยิ้ม  สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต  ภายในห้างบิ๊กซี สาขาภูเก็ต  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้มอบหมายให้นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายภีระพงศ์ พิสิษฐ์คุณานนท์ ประธานสภาเทศบาล นายนรสิงห์ อรรถธรรม นายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลและนายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ไปเจรจาในรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น  เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ห้างบิ๊กซี สาขาถนนเทพกระษัตรี (สี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) กับนางสาวสุธาทิพย์ อุษาทมาลย์เวท ผู้จัดการสาขาสาขาถนนเทพกระษัตรีและนางสายสุนีย์ ทองสร้อย ผู้จัดการสาขาภูเก็ต เพื่อขอใช้พื้นที่ห้างจัดตั้งงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลรัษฎา ภายในห้างบิ๊กซี สาขาถนนเทพกระษัตรีตามที่รัฐจะกระจายอำนาจงานทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕  เพื่อโอนภารกิจงานทะเบียนและบัตรมาอยู่ในภารกิจหนึ่งของเทศบาล แต่เทศบาลตำบลรัษฎา ไม่สามารถจะรับโอนภารกิจดังกล่าวมาดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น  หากมาตั้งในสำนักงานเทศบาลปัจจุบัน (ถนนรัษฎานุสรณ์) จะติดขัดเรื่องมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ คับแคบ แออัดและที่สำคัญ คือ ไม่มีที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างเพียงพอ ไม่สะดวกแก่การรับโอนงานดังกล่าวจึงมีแนวความคิดที่จะขอใช้พื้นที่ห้างบิ๊กซี สาขาถนนเทพกระษัตรี (สี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) สำหรับจัดตั้งงานทะเบียนราษฎรและงานบริการประชาชนด้านอื่นๆ จึงได้นัดเจรจากับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งในเบื้องต้นทางห้างบิ๊กซีไม่ขัดข้องที่จะให้การอนุเคราะห์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นนโยบายของทางห้างอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้ทางสำนักงานใหญ่ได้พิจารณากรณีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางห้างฯเอง ตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ของห้างฯเสนอสำนักงานใหญ่อยู่ และจะนำแผนงานการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลรัษฎา บรรจุในแผนของห้างฯเพื่อเสนอสำนักงานใหญ่พิจารณาไปด้วย หากไม่มีอะไรติดขัดและทางห้างฯอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เทศบาลตำบลรัษฎา   จะได้ดำเนินการจัดเตรียมกำลังคน เตรียมงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้างฯ เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาและจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ติดต่องานด้านทะเบียนราษฎร ให้ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจะอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ตำบลรัษฎาปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลรัษฎา มีประชากร รวม ๔๘,๒๙๗ คน แยกเป็นชาย ๒๒,๘๐๖ คน หญิง ๒๕,๔๙๑ คน มีจำนวนบ้านปกติ ๒๙,๔๕๗ หลัง