หน้าหลัก

ป่าตอง ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เพื่อพัฒนาป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนวันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย ร่วมประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนโอกาสนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามกว่า 350 คน กิจกรรมมีการบรรยายแนะนําความหมายและความสําคัญกฏบัตรไมซ์เมืองป่าตอง, การปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองป่าตองด้วยไมซ์, การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์เมืองป่าตอง และการใช้กฎบัตรวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเมืองป่าตอง, การเสวนา “กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง : ข้อตกลงร่วมในการนําป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน” โดย ผู้แทนคณะกรรมการกฎบัตร จํานวน 6 สาขาไมซ์ ก่อนที่จะมีการประกาศเจตนารมณ์ “กฎบัตรไนซ์เมืองป่าตอง” นำภูเก็ตสู่การเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ ของเอเชีย” โดย นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า เมืองป่าตองเป็นศูนย์เศรษฐกิจสําคัญด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตองได้จัดตั้งคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองขึ้น โดยอาศัยกลยุทธ์การสร้างข้อตกลงร่วมกันของสังคม เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้ไมซ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองเป็นเครื่องชี้ทิศทาง และกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองป่าตอง (New Platform for Patong Sustainability) เป็นทางเลือกรูปแบบการพัฒนาใหม่ (New Urban Development Platform) ด้านนโยบายสาธารณะในการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองป่าตอง ที่กําหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงนามในการนําแผนสู่การปฏิบัติ เทศบาลเมืองป่าตองมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการยกระดับเมืองป่าตองสู่เมืองไมซ์ นานาชาติ เป็นเมืองไมซ์มาตรฐานระดับเอเชีย ด้วยการตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคการโรงแรม ภาคการประชุม ภาคการค้า ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคที่อยู่ อาศัย และภาคชุมชนชาวเมืองป่าตองทั้งหมด โดยมุ่งการพัฒนาเพื่อให้เกิดทิศทางและ สมรรถนะที่เด่นชัด 6 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายไมซ์และการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีสมรรถนะ ในระดับโลก มีขีดความสามารถระดับสูงในการดึงดูดการประชุมนานาชาติ กิจการไมซ์ และ ผู้เยี่ยมเยือนคุณภาพเข้ามายังพื้นที่เมืองป่าตอง, ประการที่ 2 ยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจสีเขียว ด้านการค้าปลีก การบริการ การศึกษา การเงิน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล ประการที่ 3 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสีเขียว สร้างเมืองป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดิน เมืองสุขภาพ เมืองขนส่งมวลชน และเมืองที่ประหยัดการใช้พลังงาน ประการที่ 4 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้ เพิ่มโอกาสในการซื้อหาและการครอบครองที่อยู่อาศัย ประการที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขียว ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ การพัฒนาโครงข่ายทางธรรมชาติ ชายหาด พื้นที่ธรรมชาติป่าเขา และการสร้าง ระบบการป้องกันอุบัติภัย และประการที่ 6 การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การพัฒนาย่านใจกลางเมืองเป็นศูนย์ไมซ์ นานาชาติ การฟื้นฟูชนดั้งเดิม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมจากนั้นจึงมีการลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง โอกาสนี้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางไมซ์ของเอเชียให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังด้วย…//

ขอบคุณภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต