หน้าหลัก

จิตอาสาตำบลรัษฎา ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 7,000 ตัว

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลรัษฎา เครือข่ายภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 7,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีมากขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 
โดยมีนายวิเชษฐ์ สูยะนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เครือข่ายองค์กรในพื้นที่ตำบลรัษฎารวมถึงภาคเอกชน โรงแรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา