หน้าหลัก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านการเคหะ ซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลรัษฎา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมทำหมันสุนัข – แมว และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิสุนัขในซอย (Soi Dog) อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตโดยการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้และเล่นเกมส์แจกของรางวัลในครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัษฎา