หน้าหลัก

เทศบาลในจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตครั้งแรก ของปี 2562

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น.ณ ห้องประชุมซีเพิร์ล ชั้น ๒ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562โดยมีสมาชิกสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในวันนี้   นับเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบปี 2562 ของการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2562 ซึ่งสันนิบาตเทศบาลของจังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินจัดสรรจากสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์  จำนวน 575,480 บาท มีการแถลงแจกแจงรายละเอียดรา่ยรับ รายจ่ายทั้งหมดของการดำเนินงานให้สมาชิกของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต รับทราบในการประชุมในครั้งนี้  สมาชิกของสันนิบาต ได้มีเรื่องหารือที่ประชุมในหลายประเด็น เช่น เรื่องปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานานมากแล้ว ทำให้มีปัญหาในการจ่ายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีแหล่งน้ำดิบต้นทุนซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ  ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคในชีวิตประจำวันและแหล่งน้ำดิบตามขุมเหมืองต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ไม่มีน้ำสำรองเพียงพออีกด้วย

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้หยิบยกประเด็น เรื่อง การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ปิดประกาศร่างผังเมืองรวมภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ในวันที่ 25 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (สำหรับพื้นที่ภูเก็ตตอนล่าง) และวันที่ 26 เมษายน 2562  ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต (สำหรับพื้นที่ตอนบน)ที่ประชุม ได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ของแต่ละท้องถิ่น เช่น จากนางเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง   ได้นำเสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองของป่าตอง ให้ที่ประชุมได้รับทราบและชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของป่าตองว่าต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สมบูรณ์  ซึ่งจากการพิจารณาร่างกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมภูเก็ตนั้น เห็นว่าอาจจะเป็นการจำกัดสิทธิในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองภูเก็ตโดยรวม จึงอยากให้แต่ละเทศบาล ได้ไปศึกษาในรายละเอียดต่างๆในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเอาประเด็นปัญหา ไปปรับแก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

ขอบคุณ ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต