หน้าหลัก

ทต.รัษฎาจัดค่ายเด็กและเยาวชน ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลาม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดอิสลาฮุดดีน หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎาเทศบาลตำบลรัษฎา โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา จำนวน 160 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎาได้เรียนรู้และศรัทธาในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามคำสอนของศาสนาอิสลาม สามารถนำความรู้ไปประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบอิสลาม ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา