หน้าหลัก

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)วันนี้ (5 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหา/ความต้องการของประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมนายภูดิท กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรัษฏา โดยการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนได้มีการเสนอสิ่งที่ต้องกรให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งหลักจากรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ทางเทศบาลจะได้มีการนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนเพื่อบรรจุลงในแผนของทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สำหรับความต้องการของชุมชนเช่น หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็น ขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เป็นต้น หมู่ที่ 2 ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ปัญหาคูระบายน้ำอุตัน เป็นต้น หมู่ที่ 3 ต้องการในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุในชุมชน ปัญหาสุนัขจรจัดและการจอดรถกีดขวางทางจราจร หมู่ที่ 4 เรื่อง สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ การขุดลอกคูคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เรื่องไม่มีสถานที่ออกกำลังกายและปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ปัญหาการจอดรถบนทางสาธารณะ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และหมู่ที่ 7 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนและไฟฟ้าสาธารณะนายภูดิท กล่าวต่อไปว่า ทางเทศบาลจะได้มีการนำปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ไปจัดทำแผนของเทศบาลเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ต่อไป …ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต