หน้าหลัก

สถานีขนส่ง

ประวัติและความเป็นมา

เดิมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 บริเวณถนนพังงา ในตัวอำเภอเมือง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2514 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ มีช่องจอดรถโดยสารประจำทางจำนวน 14 ช่อง ในขณะที่มีรถโดยสารประจำทางเข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารมากถึง 33 เส้นทาง ทำให้สถานีขนส่งไม่สามารถรองรับจำนวนรถ และจำนวนผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งการบริการ, การจราจรติดขัดเพราะบางเส้นทางใช้รถบัสขนาดใหญ่สำหรับรับส่งผู้โดยสาร และความคับแคบแออัด

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางกรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งอยู่บริเวณ ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 9 ไร่  มูลค่าที่ดิน 79 ล้านบาท และงบก่อสร้างอีก 48 ล้านบาท โดยสถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 นี้ จะรับรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 คือ รถที่วิ่งระหว่างภูเก็ต-กรุงเทพฯ กับรถที่วิ่งระหว่างภูเก็ตกับต่างจังหวัดเป็นหลัก เพื่อลดความแออัดของสถานีขนส่งแห่งแรกในตัวเมือง ที่ต่อจากนี้จะรองรับเฉพาะรถที่วิ่งในเส้นทางภายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น และในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีขนส่งแห่งที่ 2 เข้ามาในตัวเมืองภูเก็ตนั้น จะมีรถโดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต( รถโพถ้อง) วิ่งในเส้นทางรับส่ง ระหว่างสถานีขนส่งแห่งที่ 2 กับสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ในเขตเมือง (ถนนพังงา) จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเข้ามายังตัวเมืองมากขึ้น

เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2555 โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บริหาร และต่อมา ได้มีการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบกให้กับเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีการจัดพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 11 มีนาคม 2558