หน้าหลัก

นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงเวลา 15.00 น.วันนี้ (8 ก.ค.62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิด้านการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงรับชมนิทรรศการการจัดการแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยในวันนี้(8 ก.ค.)เป็นการฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ การค้นหาและกู้ภัย การปฏิบัติทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสื่อสาร ประสานงานและสั่งการ การจัดการทรัพยากร และจิตอาสาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการการจัดการแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยเฉพาะภัยจากสึนามิ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2547 พื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ ซึ่งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของประชาชน IDMEx 2019 จึงถือเป็นครั้งแรกของการฝึกระดับชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการ โดยมุ่งทดสอบกลไกการปฏิบัติของกระบวนการแจ้งเตือนภัย การสั่งการแก้ไขปัญหา การเผชิญเหตุและอพยพประชาชน รวมถึงการจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ พลเอกอนุพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยมีการจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว ใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ และเกิดสึนามิขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ อาคารบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภค และระบบนิเวศน์ได้รับความเสียหาย รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมาก ซึ่งได้จัดการฝึกฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน- 8กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 รูปแบบครอบคลุมทุกภารกิจการจัดการสาธารณภัย ทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน ณ พื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มุ่งเน้นการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยและการซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะการอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย การฝึกบนโต๊ะ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกเฉพาะหน้าที่ เป็นการซักซ้อมเชื่อมโยงการสั่งการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติภายใต้การสั่งการและขั้นตอนการปฏิบัติเดียวกัน และการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ ท่าเทียงเรือน้ำลึกภูเก็ต เป็นการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารรวมถึงบทบาทของจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การฝึก IDMEx 2019 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการภัยสึนามิ รวมถึงเป็นต้นแบบการต่อยอดการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตามภายหลังเยี่ยมชมการฝึก นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมการฝึกซึ่งประกอบด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยทหารฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีได้เข้าฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกจากอธิบดีกรมธนารักษ์และรับฟังการบรรยายในส่วนของการพัฒนาจากผู้เช่าบริหารท่าเทียบเรือน้ำลึกดังกล่าวด้วย

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต