หน้าหลัก

ภูเก็ต จัด Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนพื้นที่ตำบลวิชิต.

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัด Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนพื้นที่ตำบลวิชิต.

วันนี้ (8 พ.ค. 62) ณ ลานอเนกประสงค์ริมคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ,นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจิตอาสาจังหวัดภูเก็ตร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ได้เลือกบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความ “มั่นคง” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความ “มั่งคั่ง” สัมมาชีพชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มOTOP ที่เป็นรูปธรรม สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน และมีความ “ยั่งยืน” ในอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2562 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 และการบริหารจัดการขยะ รวมถึงกิจกรรมจิต อาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”.

ขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต