หน้าหลัก

โครงการความ ร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายชายฝั่ง (ปลูกป่าชายเลน)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการความ ร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายชายฝั่ง (ปลูกป่าชายเลน)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติเนื่อง วโรกาสพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านท่าสัก หมู่ที่ 4 ตําบล ป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสําราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวภายหลังการปลูกต้นไม้ตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายชายฝั่ง (ปลูกป่าชายเลน)ใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติเนื่อง วโรกาสพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายชายฝั่ง (ปลูกป่าชายเลน)ใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องวโรกาสพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก เพื่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมทางสังคมในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัยเพื่อน้อมรําลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างความรู้ “การปลูกป่าในใจคน” เพื่อเสริมสร้าง ให้มีจิตสํานึกเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน ทางทะเลชายฝั่งอันดามันที่เสื่อมโทรมให้กลับสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานในการดําเนินงานร่วมกัน และ ให้เข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของทุกคน

ขอบคุณภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต