หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว

วันนี้ (29 เม.ย. 62) ที่ห้องประชุมคุณธนิต โรงแรมป่าตองรีสอร์ทและชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวโดยมีนางศิรวรี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรม อาสาสมัคร ประชาชนจำนวน 50 คน และเยาวชนจำนวน 170 คน เข้าร่วมนางศิรวรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวและชมรมไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางน้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างถูกวิธีอันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกปลอดภัยและเกิดความประทับใจต่อมาตรการการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะที่นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นงานที่จะต้องดำเนินการร่วมกันหลายภาคส่วน นอกจากภาคราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักยังมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาคองค์กรชุมชน ผู้ประกอบการและท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นการดำเนินการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอีกด้วย

ขอบคุณ ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต