หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตเลือกสวนสาธารณะสะพานหินเป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”

จังหวัดภูเก็ตเลือกสวนสาธารณะสะพานหินเป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (28 ก.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /ปลัดจังหวัดภูเก็ต/นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต/หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ/ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มมวลชนประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมนายภัคพงศ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและ ต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษา สวนหย่อม/สวนสาธารณะและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นและสวยงามในการนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนหย่อม/สวนสาธารณะสะพานหินเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นสวนสาธารณะในเขตเมือง หรือ “เลในเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ติดทะเลใกล้ตัวเมืองมากที่สุด หากทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม ก็จะเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ เช่น ปลูกป่าโกงกางพื้นที่ชายหาดสะพานหิน (เลในเมือง) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลระยะทาง 900 เมตร ปรับปรุงทางเดินรอบๆ สวนสาธารณะสะพานหิน ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และการเพิ่มแสงสว่าง เก็บขยะบริเวณชายหาด (เลในเมือง) จัดทำซุ้ม/ป้ายชื่อสวน นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต