หน้าหลัก

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (28 ก.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะสี่แยกสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” (บริเวณถนนภูเก็ต) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต/นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต / หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ/ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กลุ่มมวลชนประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมนายภัคพงศ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมี พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนิน โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยให้จังหวัดคัดเลือกถนน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 สายทางเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถีและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่น สวยงามตลอดทั้งสองข้างทาง

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงได้พิจารณาคัดเลือกถนนภูเก็ตเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากถนนภูเก็ตเป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปยังสวนสาธารณะสะพานหิน หรือ “เลในเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ติดทะเลใกล้ตัวเมืองมากที่สุด หากทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม ก็จะเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ เช่น ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสวนสาธารณะสะพานหิน ด้วยยางพาราแอสฟัลท์ ระยะทาง 1,010 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 12.83 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก และมีการทาสีเกาะกลาง ฟุตบาททั้งสองข้างทาง (ขาว แดง ดำ) และตีเส้นทางข้าม ตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมแซมฟุตบาท เก็บขยะสองข้างทาง ล้างทำความสะอาดถนน นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ……..

ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต