หน้าหลัก

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อป

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท๊อปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือOTOPควบคู่ไปกับการตลาด รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด โดยภาคีเครือข่ายองค์ความรู้อันประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด เพื่อผลึกกำลังในการพัฒนาความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องงการของตลาด ซึ่งทางภาครัฐพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่และแหล่งเงินทุน ตลอดจนถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและด้านการตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

นายกิติพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ทางงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯOTOPที่ลงทะเบียนไว้ในปีพ.ศ.2557-2561ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาซึ่งต้องไม่ซ้ำกับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561และไม่ซ้ำกับกับโครงการอื่นๆในปี พ.ศ.2562เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมาเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องในการพัฒนาโดยมีการตั้งเป้าในการพัฒนาจำนวน80ผลิตภัณฑ์โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองจำนวน40ผลิตภัณฑ์ อำเภอถลางจำนวน25ผลิตภัณฑ์ และอำเภอกะทู้จำนวน15 ผลิตภัณฑ์ โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง3อำเภอมาประชาสัมพันธ์จำนวน8ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการนำร่องให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามโครงการที่ตั้งไว้โดยการนำผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองจำนวน4ผลิตภัณฑ์ อำเภอถลางจำนวน2ผลิตภัณฑ์และอำเภอกะทู้จำนวน2ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจะได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอำเภอต่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

ขอบคุณ : ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต« (Previous News)