หน้าหลัก

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 พ.ค. 62 ที่โรงแรมเดอะพาโก้ จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และผู้ผลิตสินค้าโอทอป เข้าร่วม

นายกิติพล กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้กำหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิต การส่งเสริมช่องทางการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับแนวนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงและในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จากฐานการท่องเที่ยวระดับสากล เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม สินค้าและบริการและสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับให้มีความพร้อมในการขยายตัวของจังหวัดเพื่อเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดภูเก็ตให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการลงทะเบียนจำนวน 385 ราย จำนวน 1,028 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP สนใจสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวน 121 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากดำเนินการในวันนี้แล้ว จะส่งผลค่าคะแนนให้กรมการพัฒนาชุมชนและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเข้าคัดสรร ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองสินค้าปลอดภัยจากสถาบันอาหารและยาด้วย

ด้านนายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งเป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เป็นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณภาพและข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต