หน้าหลัก

ทต.รัษฎา จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายของเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้ก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ นับเป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ที่ได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่เมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญปั้น ปฏิมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้นดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ขึ้น นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีเชิดชูคุณงามความดี ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองภูเก็ต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลตำบลรัษฎา และเพื่อให้ทุกส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา และการวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแอโรบิค กลุ่มองค์กร ภาคเอกชนต่าง ๆ ประชาชนชาวตำบลรัษฎา ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีวางพวงมาลา

ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา