หน้าหลัก

การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562เวลา 13.30 น.วันนี้( 5 มิถุนายน 2562) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/ 2562 โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 620/2562 นั้น และวันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจะหารือแนวทางและมอบหมายภาระกิจการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดบันทึกเรื่องราวร้อยเรียงภาพและเอกสารประวัติศาสตร์ ในพิธีสำคัญที่มีคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เนื้อภายในของหนังสือที่ระลึกฯ ประกอบด้วย บทนำ , พระราชประวัติ ความเป็นมาของการจัดทำน้ำอภิเษก, แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต ขั้นตอนและพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต ,การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ภาพความประทับใจในกิจกรรมมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ รับผิดชอบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำเนื้อหา การคัดเลือกภาพ การจัดวางรูปแบบหนังสือให้มีความสวยงามและสื่อความหมาย และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ในการสืบสานสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อันเก่าแก่และทรงคุณค่า และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์……

ขอบคุณ ภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต