หน้าหลัก

ข่าวในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

ทต.รัษฎา จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ (ซอยโรงโฟม) หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลรัษฎาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมป่าชายเลนในพื้นที่เดิมที่มีการปลูก ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีพันธุ์กล้าไม้ที่ใช้ในกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณ ภาพและข่าว งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

ทต.รัษฎา จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายของเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อาคารสำนักงานหลังใหม่ ได้ก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ นับเป็นอาคารที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้อ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎาได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลและครอบครัวของผู้พิการ มีความรู้และทักษะทราบแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยอ่านรายเอียด

ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง วันที่ 15 พ.ค. 62 ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานในตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”อ่านรายเอียด

ทต.รัษฎา แจ้งปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ตั้งแต่ วันนี้

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ (นาหลวง) เทศบาลตำบลรัษฎานำโดยนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 โดย พ.ท.นัฐภูมิ ฉัตรภูมิ ผบ.พัน.สห.41 ได้ร่วมปิดศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งให้บริการน้ำกินน้ำใช้และแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายนอ่านรายเอียด

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นำหน.ส่วนราชการแก้ไขปัญหาขาดน้ำกินน้ำใช้ ที่ทต.รัษฎา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านอ่านรายเอียด