หน้าหลัก

การเดินทาง

ระนอง คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน  ธารน้ำแร่ มุกแท้ เมืองระนองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระนองเป็นหัวเมืองเล็ก ๆ ขึ้นกับเมืองชุมพร แบ่งการปกครองเป็น ๒ เมือง คือ เมืองระนอง และเมืองตระ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าดงและภูเขาสลับซับซ้อน การเดินทางติดต่อ     ต้องใช้เรือผ่านปากอ่าวเข้ามาทางด้านทะเลอันดามัน และขึ้นภูเขาบุกป่าฝ่าดง แต่ท่ามกลางความทุรกันดาร ระนองได้สะสมทรัพยากรธรรมชาติไว้ใต้แผ่นดินคือวัตถุที่โบราณเรียกว่า “ตะกั่วดำ” ปัจจุบันเรียกว่า “แร่ดีบุก” ชาวเมืองระนองจึงทำมาหากินด้วยการขุดแร่ดีบุกขาย ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีภูมิลำเนาอยู่เมืองตะกั่วป่ามาประมูลเป็นเจ้าอากรภาษี ทำหน้าที่รวบรวมและนำส่งอากรดีบุกให้แก่บ้านเมือง และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง    เป็นขุนนางนายอากร รวมทั้งทรงพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองระนองต่อมา

         นอกจากการเป็นแหล่งแร่ดีบุกยังขึ้นชื่อในการเป็นเมืองน้ำแร่คุณภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูก “มะม่วงหิมพานต์” หรือที่ชาวพื้นถิ่นเรียกว่า “กาหยู” และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งเกาะ หาดทราย ทะเล ภูเขา น้ำตก ป่าชายเลนที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากองค์การยูเนสโก กล่าวได้ว่าระนองนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวครบทุกประเภท

ระนอง จังหวัดแรกของภาคใต้อยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตัวเมืองระนอง ๕๖๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๓,๒๙๘.๐๔ ตารางกิโลเมตร (๒,๐๖๑,๒๗๘ ไร่) แบ่งเป็น ๕ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ

ลักษณะของพื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ ๑๖๙ กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดอยู่ในอำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง ๙ กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนแคบที่สุดของแหลมมลายู มีความกว้าง ๔๔ กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี

จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอเกาะสอง เขตทวาย สหภาพเมียนมา และทะเลอันดามัน

ระยะทางจากอำเภอเมืองระนองไปอำเภอต่าง ๆ                                                        

อำเภอละอุ่น               ๔๓  กิโลเมตร
อำเภอกะเปอร์            ๕๒  กิโลเมตร
อำเภอกระบุรี              ๕๗  กิโลเมตร
อำเภอสุขสำราญ        ๘๕  กิโลเมตร

 ระยะทางจากจังหวัดระนองไปจังหวัดใกล้เคียง

ชุมพร                     ๑๑๒  กิโลเมตร                                                                                                            สุราษฎร์ธานี           ๑๙๓  กิโลเมตร                                                                                                               พังงา                     ๒๒๖  กิโลเมตร
กระบี่                     ๒๙๖  กิโลเมตร                                                                                                    ภูเก็ต                     ๓๐๐  กิโลเมตร

 การเดินทาง
รถยนต์

จากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่จังหวัดเพชรบุรี ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร) เลี้ยวขวาไปประมาณ ๑๑๒ กิโลเมตร ถึงจังหวัดระนอง   รวมระยะทาง ๕๖๘ กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี ไปทางจังหวัดนครปฐม ตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร มุ่งหน้าเข้าจังหวัดระนอง

 รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ระนอง ทุกวัน รถวีไอพี เวลา ๒๐.๐๐ น. รถปรับอากาศ ชั้น ๑ เวลา ๒๐.๓๐ น. และรถปรับอากาศชั้น ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒, ๐ ๒๔๒๒ ๔๔๔๔  www.transport.co.th

บริษัท โชคอนันต์ทัวร์  บริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี เวลา ๐๙.๐๐, ๒๐.๒๐, ๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๙๗๐ ๓๕๐๐, ๐๘ ๑๙๗๐ ๐๔๙๒  สายระนอง-กรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนส่งระนอง เวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐, ๒๐.๒๐ น.  สำนักงานระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๓๓๗, ๐ ๗๗๘๑ ๒๑๒๘

บริษัท นิวมิตรทัวร์  บริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี เวลา ๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๙๓๙, ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๑๕  สายระนอง-กรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนส่งระนอง เวลา ๒๐.๐๐ น. สำนักงานระนอง โทร.    ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๔๐, ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๑๐ ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๕๐, ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๔๖

 บริษัท สมบัติทัวร์ บริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี เวลา ๐๘.๑๐, ๒๐.๓๐, ๒๐.๕๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๐๕๐,   ๐ ๒๘๙๔ ๖๐๕๑  สายระนอง-กรุงเทพฯ ออกจากสถานีขนส่งระนอง เวลา ๐๘.๑๐, ๒๐.๓๐, ๒๐.๕๐ น. สำนักงานระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๖๔๒๕-๖, ๐๙ ๐๖๖๕ ๖๖๓๖

 

รถไฟ

จากกรุงเทพฯ ไม่มีรถไฟไประนองโดยตรง ใช้บริการรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) สายกรุงเทพฯ-ชุมพร บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๕-๒๒.๕๐ น. ลงรถไฟที่สถานีรถไฟชุมพร ต่อรถโดยสารประจำทางสายชุมพร-ระนอง ระยะทาง ๑๒๒ กิโลเมตร สอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (สถานีรถไฟ  หัวลำโพง) โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑, ๐ ๒๒๒๓ ๐๓๔๑ www.railway.co.th

 

เครื่องบิน

สายการบินนกแอร์ มีบริการเที่ยวบินวันละ ๒ เที่ยว เส้นทางกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา ๐๖.๑๐ น. และ ๑๖.๔๕ น. เส้นทางระนอง-กรุงเทพฯ ออกจากท่าอากาศยานระนอง เวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๔๕ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๙๐๐ ๙๙๕๕ www.nokair.com

ท่าอากาศยานระนอง ๙๑/๑๗ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๖  ๒๒๒๙, ๐ ๗๗๘๖ ๒๒๕๒, ๐ ๗๗๘๖ ๒๒๕๖  โทรสาร ๐ ๗๗๘๖ ๒๒๒๙, ๐๗๗๘๖ ๒๒๔๘

การเดินทางภายในตัวเมืองและในจังหวัดระนอง                                                                                            

มีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสองแถวในเขตเทศบาลเมือง รถจอดอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๔๒, ๐๘ ๑๗๑๙ ๓๐๘๕  ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๑๕-๓๐ บาทตลอดสาย แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ ๑ ตลาดท่าเมือง-ตลาดสดเทศบาล-สถานีตำรวจ-ธนาคารกรุงไทย สาขาเรืองราษฎร์
เส้นทางที่ ๒ วิ่งรอบเมืองบ่อน้ำร้อน-ถนนเรืองราษฎร์ (รถสีน้ำเงิน) สิ้นสุดที่ตำบลบางนอน
เส้นทางที่ ๓  โรงกลวง-ตลาดเมียนมา-ตลาดสดเทศบาล-ถนนรัตนโกสินทร์-สะพานปลา (ท่าเรือไปเกาะสองหรือวิคทอเรียพอยท์)

นอกจากนี้ มีบริการรถสองแถวและรถปิกอัพเช่าเหมาไปตามอำเภอต่าง ๆ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง สอบถามได้จากจุดจอดรถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 การเดินทางจากจังหวัดระนองไปจังหวัดต่าง ๆ

การเดินทางจากจังหวัดระนองไปจังหวัดใกล้เคียง สามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีขนส่งระนอง อยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามสรรพากรจังหวัดระนอง ได้แก่

สถานีขนส่งระนอง บริการรถโดยสารประจำทางสายภูเก็ต-ระนอง-กรุงเทพฯ ออกจากสถานี    ขนส่งผู้โดยสารระนอง เวลา ๒๐.๐๐ น. สายระนอง-กระบี่ เวลา ๐๗.๐๐, ๑๐.๐๐, ๑๔.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร.  ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๔๘, ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๖๕  สายระนอง-ภูเก็ต เวลา ๐๖.๓๐, ๐๘.๐๐, ๐๙.๓๐, ๑๐.๓๐, ๑๒.๐๐, ๑๔.๓๐, ๑๖.๐๐, ๑๗.๐๐ น. สอบถามช้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๐๒๙๙  สายระนอง-หาดใหญ่ เวลา ๐๖.๐๐, ๑๐.๐๐, ๒๐.๐๐ น. สายระนอง-นครศรีธรรมราช เวลา ๐๘.๓๐ น. สายระนอง-สุราษฎ์ธานี (รถตู้) เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รถออกทุกชั่วโมง) สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๒๙๕๘

รุ่งกิจทัวร์  สายระนอง-ชุมพร เวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๑๐ น. และสายระนอง-ภูเก็ต เวลา ๐๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๒๔