หน้าหลัก

การเดินทาง

สตูล เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก และมีพื้นที่ติดชายแดนไทย – มาเลเซีย ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเนินสูง  ที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำลำธาร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่  ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสม ด้านทิศตะวันตกรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามกว่าแปดสิบเกาะ ที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง คือ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี หลีเป๊ะ และหมู่เกาะเภตรา

สตูล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ ๒,๔๗๘ ตารางกิโลเมตร  มีชายฝั่งทะเลยาว ๑๔๔.๘ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม สตูลแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง

คำว่า   สตูล       :              มาจากคำภาษามาลายูว่า  “สโตย”  แปลว่า กระท้อน หรือต้นกระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชุกชุมในท้องที่ โดยชาวมาเลเซียจะเรียกจังหวัดสตูลว่า “นัครีสโตย”  ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับกระท้อน  ต่อมาสตูล ได้รับการขนานนามว่า “ นครสโตยมำบังสการา” Negeri Setoi Mumbang Segara แปลเป็นไทยว่า  เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน

 อาณาเขต

 ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  และอำเภอปะเหลียน
ทิศใต้               ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

การเดินทาง

รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔  ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑  ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ ทางหลวงหมายเลข ๔ นครศรีธรรมราช – พัทลุง – อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ถึงจังหวัดสตูล ระยะทาง ๙๗๓ กิโลเมตร หรือจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ จังหวัดตรัง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๐๔ ผ่านอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ ผ่านอำเภอ  ทุ่งหว้าและอำเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล

รถไฟ  สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-

สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ หรือ  www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒  www.transport.co.th  สำหรับบริษัทเอกชน ติดต่อ             บริษัทศรีสุเทพทัวร์ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๖๖-๘ และบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๐๔๐-๑,๐๗๕- ๒๑๘๗๑๘  และบริษัทขนส่งจำกัด โทร. ๐๒ – ๔๓๔๗๑๙๒ , ๐๗๕ – ๒๑๐๔๕๕

เครื่องบิน
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ ๙๘ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)            โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ  www.thaiairways.com

เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง หรือรถแท็กซี่ จากในเมืองสู่จังหวัดสตูล สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร ๑๓๑๘ หรือ ๐๒-๖๒๗๒๐๐๐, ๐๗๕ – ๒๑๒๒๒๙  หรือ www.nokair.com และสายการบิน วัน ทู โก โทร ๑๑๒๖ หรือ ๐ ๒๒๒๙๔๑๐๐-๑ หรือ www.fly12go.com

การเดินทาง

เส้นทางที่ ๑ จากตรัง-สตูล

 รถโดยสารประจำทาง  ตรัง-สตูล มีรถโดยสารประจำทางจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. รถออกทุก ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
รถแท็กซี่  ตรัง-สตูล มีรถแท็กซี่บริการจากตัวเมืองตรัง ถนนรัษฎา ติดกับคิวรถโดยสารประจำทาง บริการตั้งแต่เวลา๐๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง

เส้นทางที่ ๒ จากตรัง-ท่าเรือปากบารา

รถตู้ เฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี) จาก หน้าสถานีรถไฟตรัง มีบริการรถตู้โดยสารวันละ 2 เที่ยว เวลา 0๙.๓๐ น. และ ๑๑.๓๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เค.เค ทราเวล แอนด์ ทัวร์ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๙๘

 เส้นทางที่ ๓ จากหาดใหญ่ – สตูล

  รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหาดใหญ่ มีบริการรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา ๐๕.๔๐-๑๘.๓๐ น. รถออกทุก ๑๕ นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง  สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (หาดใหญ่) โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๙๗  บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (สตูล) โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๒๒๙, ๐ ๗๔๗๑ ๑๑๔๙

 รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๙.๐๐ น รถจะออกทุก ๓๐ นาที ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา ๑๐-๒๐ บาท) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (คิวรถตู้หาดใหญ่) โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๖๕๕

เส้นทางที่ ๔ จากหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา

รถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. รถจะออกทุก๑ ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา ๑๐ บาท) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (คิวรถตู้หาดใหญ่) โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๖๕๕

ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปอำเภอต่าง ๆ

อำเภอควนโดน                             ๒๑         กิโลเมตร

อำเภอท่าแพ                                   ๒๘        กิโลเมตร

อำเภอควนกาหลง                         ๓๒        กิโลเมตร

อำเภอละงู                                      ๕๐         กิโลเมตร

อำเภอทุ่งหว้า                                 ๗๖         กิโลเมตร

อำเภอมะนัง                                                   กิโลเมตร

การเดินทางจากจังหวัดสตูลไปจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดสงขลา                                ๑๒๕       กิโลเมตร
จังหวัดพัทลุง                                 ๑๓๔       กิโลเมตร
จังหวัดตรัง                                    ๑๔๐       กิโลเมตร