หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

สะอาด สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจบริการ 

เป้าหมาย 

ก้าวขึ้นสู่สถานีขนส่งผุ้โดยสารที่มีมาตรฐานทางด้านการบริการและเป็นสถานีขนส่งระดับแนวหน้าของประเทศ เพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน

พันธกิจ

 • ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เทียบเท่าระดับสากล
 • ก้าวสู่ความเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั้นนำของประเทศทางด้านการบริการ
 • เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีมาตรฐานและมีความทันสมัย
 • ประตูท่องเที่ยวสู่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 • เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารปลอดโรค มีการควบคุมป้องกันโรคติด
 • เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารสีขาว มีการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาและปลอดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ

ค่านิยม

 • ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารสำคัญที่สุด
 • คุณภาพบริการสถานีขนส่งระดับประเทศ
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
 • ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส
 • ความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างพลังร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ