หน้าหลัก

นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.visitphuket.net  ได้จัดทำขึ้นในนาม Phuket Info Creation เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางของจังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดอันดามัน และภาคใต้เป็นหลัก โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว  นักเดินทางทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 ดังนั้น  ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และหรือเงื่อนไขอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือข้อตกลงอื่นใดที่ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ (Admin) กำหนดได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์   โดยศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการ ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 2. ผู้ใช้บริการ อาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากเนื้อหาในเว็บไซต์  ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 5. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อความข้างต้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 6. ในกรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ได้กระทำการให้หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ รายหนึ่ง รายใด  ผู้ดูแลเว็บไซต์ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง (ถ้ามี)
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ผู้ดูแลเว็บไซต์จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้   ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ นั้น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น หรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และผู้ดูแลระบบ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ www.visitphuket.net หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้
 2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ www.visitphuket.net   ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ www.visitphuket.net ได้  แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์อื่นในเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ดูแลเว็บไซต์ www.visitphuket.net แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ผู้ดูแลเว็บไซต์  ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ www.visitphuket.net  จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ www.visitphuket.net  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.visitphuket.net และ ทาง phuket info creation  เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่สงวนสิทธิ์ในการที่ผู้ใช้บริการนำไปเผยแพร่ ส่งต่อ ทำซ้ำ แต่อย่างใด
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ www.visitphuket.net  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือนำไปในทางที่เสื่อมเสีย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560